Oost-Vlaanderen

Team Samana Oost-Vlaanderen

Beste vrijwilliger,

Recent startte over heel Vlaanderen een traject om onze organisatie verder te versterken door meer en beter samen te werken op provinciaal niveau.

In een eerste fase werd met de beroepskrachten van Oost-Vlaanderen een traject afgelegd om te komen tot een provinciaal team. Ondertussen is duidelijk welke collega welke opdracht zal opnemen in het provinciaal team. Uiteraard willen we jullie deze informatie niet onthouden!
Verdere toelichting zal door de collega’s zelf opgenomen worden, telkens wanneer ze relevant is op samenkomsten van gewesten, werkgroepen, stuurgroepen, beleidsgroepen... Uiteraard is er dan ook ruimte voor jouw vragen en bekommernissen.

 • Ann De Pauw* - Administratie algemene werking
 • Annemie De Smet - Verantwoordelijke administratie / Administratie algemene werking
 • Els Van den Bossche - Administratie vakanties
 • Erica Dhanis - Teamverantwoordelijke / diensthoofd
 • Evelien Van Hauwaert - Vakanties / Waardering & ontmoeting
 • Eveline Van Hecke - Aanbod mensen met chronische ziekte/beperking, inclusief belangenbehartiging / Diversiteit
 • Dirk Hitchinson - Plaatselijke werking / Vorming vrijwilligers
 • Gerda Moens - Plaatselijke werking
 • Griet Miserez - Plaatselijke werking / Mijn Samana/Office 365-Connect
 • Heide Govaert - Duowerking Samana / Plaatselijke werking
 • Isabel Duchesne - Vakanties / Aanbod mensen met chronische ziekte/beperking, inclusief belangenbehartiging / Werving & intake vrijwilligers
 • Joke Herssens - Plaatselijke werking / Communicatie
 • Kelly Van Droogenbroeck - Vakanties / Communicatie
 • Lieve Van De Velde - Administratie vakanties
 • Maggy Demasure - Mantelzorg, inclusief belangenbehartiging / Impactmeting
 • Marjan Van Bockstaele - Mantelzorg, inclusief belangenbehartiging / Vorming vrijwilligers
 • Sofie De Smet* - Administratie algemene werking
 • Tineke De Clercq - Administratie vakanties
 • Tine Ketelaars - Plaatselijke werking / Belangenbehartiging
 • Veerle Van Der Kelen - Duowerking Samana / Plaatselijke werking / Crea

* Ann en Sofie zijn momenteel nog afwezig.
Tot eind 2019 is Mieke Bracke aangeworven als administratief medewerker om team Samana te vervoegen.

Met duowerking Samana bedoelen we de verschillende werkingen die binnen Samana bestaan, waarbij een vrijwilliger individueel aan iemand van de doelgroep wordt “gekoppeld”, in functie van sociaal contact: denk aan buddywerking voor personen met een psychische kwetsbaarheid, C’mon, telefonisch huisbezoek… . 

Zingeving zal in de toekomst door een nationale stafmedewerker opgenomen worden, het is momenteel nog niet duidelijk welke inzet er nog nodig en wenselijk is in de provincie zelf, daarom vind je (voorlopig) rond zingeving ook geen focusrol terug. In tussentijd zijn een aantal concrete initiatieven rond zingeving wel toegewezen aan collega’s, zodat ze zeker kunnen doorgaan!

Tijdens het najaar nemen collega’s de tijd om, daar waar nodig, te zorgen voor een goede overdracht. Ze maken onderling verdere afspraken rond hoe binnen een domein taken goed verdeeld kunnen worden en vanaf 2020 nemen ze hun nieuwe taak ten volle ter harte.

Gewestraden, werkgroepen en  stuurgroepen blijven hun werkzaamheden verder zetten, zoals dat vandaag het geval is. Op termijn is het de bedoeling om ook de vrijwilligersstructuren te hertekenen, daartoe nemen we onze tijd en willen we vooral ook van jullie horen en leren wat de beste werkwijze is. De eerste klanken en suggesties van jullie bereiken ons al… het is bijzonder fijn te ondervinden dat jullie volop meedenken en meewerken aan een sterker Samana!

Eén besluit rond de hertekening van de vrijwilligersstructuur is reeds genomen: Samana zal in Oost-Vlaanderen in 2020 aan de slag gaan met één nieuwe, provinciale, beleidsgroep. De eerste stappen zijn hiervoor ook gezet: in beide beleidsgroepen werd geïnventariseerd wat vandaag in de werking van deze groepen sterk gewaardeerd wordt.  Met de inhoud van deze gesprekken werd dan tijdens het eerste provinciaal beleidsmoment op donderdag 13 juni 2019, nagedacht over wat we zeker willen meenemen naar de toekomstige beleidswerking. Deze info vertalen we in de projectgroep met de voorzitters van beide regio’s tot een heldere opdracht voor de nieuwe beleidsgroep en duidelijke verwachtingen naar toekomstige leden van de beleidsgroep. In een tweede provinciaal beleidsmoment werken we dan een concreet plan van aanpak uit rond hoe we deze leden willen en kunnen vinden.

Het traject “provincialisering” is lang niet af, maar we zetten wel de eerste stappen. Blijf met ons meedenken en meedoen!

Hartelijke zomergroeten,

Namens team Samana,

Erica Dhanis
Diensthoofd Samana